RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (PLN) 01.10.2018 – 31.12.2018 01.10.2017 – 31.12.2017 01.01.2018 – 31.12.2018 01.01.2017 – 31.12.2017
Przychody ze sprzedaży 6 083 444,29 4 106 355,15 19 498 306,84 13 991 869,14
Zysk (strata) ze sprzedaży 369 544,98 308 660,49 548 233,91 639 405,29
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 761 130,08 644 268,47 1 029 959,33 1 053 703,61
Zysk (strata) brutto 743 169,77 581 090,95 955 108,11 959 118,61
Zysk (strata) netto 627 569,77 481 393,95 809 508,11 792 021,61

 

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIEŻNYCH (PLN) 01.10.2018 – 31.12.2018 01.10.2017 – 31.12.2017 01.01.2018 – 31.12.2018 01.01.2017 – 31.12.2017
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 368 299,21 -226 806,05 656 425,23 -799 665,83
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -94 395,40 -172 854,01 -728 444,00 -437 726,36
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -170 361,33 308 059,22 368 071,18 1 242 042,89

 

BILANS (PLN) 31.12.2018 31.12.2017
Aktywa trwałe 2 320 900,47 929 009,76
Aktywa obrotowe 11 929 934,82 8 362 029,07
Aktywa razem 14 250 835,29 9 291 038,83
Zobowiązania krótkoterminowe 10 217 429,07 7 694 623,21
Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00
Kapitał własny 4 033 406,22 1 596 415,62
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 522 594,99 226 542,58